ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประกวด

สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ได้กำหนดจัดโศรงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมให้นำนวัตกรรมมาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างระบบการบริหาจัดการสมัยใหม่ ผลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจักรพันธ์  คงนคร สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการ การจัดซื้อจัดจ้างและระบบติดตามสถานะด้วยแอพพลิเคชัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนวพล เทพนรินทร์ การพัฒนาเว็บแอ็บพลิเคซันในการสรรหาทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานบุคคล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายศุภสัณห์ ชัยอนันตกูล ระบบบริหารจัดการใช้งานอาคารเรียนด้วยเทคโนโลยี ดิจิตอล

รางวัลชมเชย นายสุขรัฐจิต มงคลศิริเจริญ ระบบติตตามข้อสั่งการคณะครุศาสตร์เทคโนโลยี

รางวัลชมเชย  นางสาวโสภิดา จันทชูโต ระบบบูรณาการบริการหน่วยบริการทางวิขาการแก่สังคมทางวิชาการ

ทางคณะกรรมการดำเนินงานขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน