ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย นันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและกูมิปัญญาห้องถิ่นควบคู่การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความร่วมมือโดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี และ ดร.ธนิต ซังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและกูมิปัญญาห้องถิ่นควบคู่การอนุรักษ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เพื่อร้างความร่วมมือในการรวบรวมและจัดทำข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทำระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย