ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย ฯ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการต่างๆ ดังนี้
๑. นายอภิสิทธิ์ อยู่ดี และนายฐิติพงษ์ นินละเอียด ผลงาน หุ่นยนต์ดับเพลิงขั้นต้นควบคุมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
๒. นายณฐการ กิติยามาศ และนายธนาทร ลิมปิวิลาศ ผลงาน เครื่องนำคืนแอลกอฮอล์จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล คว้ารางวัลเหรียญเงิน ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ
๓. ดร.ณัฐพล แก้วทอง และจ่าสิบเอกต่อลาภ การปลื้มจิตร ผลงาน An internet of things Based System for Agiculture Water Resource Management Innovation คว้ารางวัล SIVER MEDAL ในการแข่งขัน The 6TH International Invention Invovation Compitition in Canada ,ICAN 2021
๔. ผศ.บัญญัติ นิยมวาส และผศ.ดร.ชลัท ทิพากรเกียรติ ผลงาน Reducing waste volume with automatic solar-powered trash compactor คว้ารางวัล GOLD MEDAL ในการแข่งขัน The 6TH International Invention Innovation Competition in Canada,ICAN 2021
ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 216-9/2565 วันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยมีคณะกรรมการสภา คณะผู้บริการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่เข้ารับเกียรติบัตร ณ มหาวิทยาลัยโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา