ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีรองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วนแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมต้อนรับ คุณสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พัฒนาชุมชน 14 จังหวัดภาคใต้ และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัดเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาสินค้า OTOP และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า โดยได้นำเสนอแพลตฟอร์มตลาดออนไลน์ Junghuu ให้เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการร่วมกันขับเคลื่อนด้านช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกลขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนากลไกและโครงสร้างดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช