โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

โครงการสัมมนาสถานประกอบการสู่งานสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกรียติเป็นประธานในโครงการสัมมนาสถานประกอบการสู่งานสหกิจศึกษาและฝึกงานวิชาชีพ และรศ.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้ประกอบการที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใช้บางยาง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทร.ศรีวิชัย