โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

บรรยายพิเศษ The Great Remake: สร้างคนสู่โลกใหม่ โดย ดร.สันติธาร เสถียรไทย

 

       ตามที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ได้เรียนเชิญ ดร.สันติธาร เสถียรไทย นำเสนอ แนวทางการปรับแผนยุทธศาสตร์ Post Covid ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง จากกรณีศึกษา “The Great Remake สู่โลกใหม่” เพื่อให้นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ได้นำแนวคิดของ ดร.สันติธาร เสถียรไทย ใช้เป็นแนวทางการปรับยุทธศาสตร์ Post Covid ของมหาวิทยาลัย