โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

มทร.ศรีวิชัย ร่วมใจ “ร้อยบาทร้อยดวงใจ ช่วยภัยโควิด-19 ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์   สุธรรม ชุมพร้อมญาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมบริจาคน้ำดื่ม และผลิตภัณฑ์สมุนไพร ภายใต้โครงการ “ร้อยบาทร้อยดวงใจ ช่วยภัยโควิด-19 ” ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลบางขัน โรงพยาบาลทุ่งใหญ่ โรงพยาบาลร่อนพิบูลย์ โรงพยาบาลท่าศาลา และกิ่งกาชาดอำเภอทุ่งสง ในโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบุคลากร และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาค เพื่อนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ซึ่งดำเนินการผลิตโดยสาขาการแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่สร้างสรรค์สังคม โดยมีเรือนศรีวิชัย คลินิกการแพทย์แผนไทย ที่รองรับให้นักศึกษามีการปฏิบัติจริงตามหลักสูตรที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการนวดไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ด้านผดุงครรภ์ไทย และด้านเวชกรรมไทย และสำหรับท่านใดที่สนใจทางคลินิกการแพทย์แผนไทยยังมีบริการต่าง ๆ โดยสามารถเข้าติดตาม สอบถาม หรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพต่าง ๆ หรือ แนวทางการศึกษาต่อ ได้ทางเพจ : แนะแนวการแพทย์แผนไทย มทร.ศรีวิชัย