ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

วิทยาลัยรัตภูมิ ร่วมกับสมาคมคนพิการสงขลาจังหวัดสงขลา เปิดศูนย์สร้างสุขชุมชน

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาลัยรัตภูมิ  บูรณาการความร่วมกับ สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลาในการผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ   โดยมี นายวรณัฎฐ์   หนูรอต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส  อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย     นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ  ปลัดองค์การบริหารจังหวัดสงขลา  และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการร่วมกัน 15 หน่วยงาน  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และเปิดศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน (Smile Service For All Songkhla) กองทุนสมรรถภาพจังหวัดสงขลา โดยมีการเยี่ยมชมศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน  ชมการสาธิตผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  จากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน

โครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดสงขลา (นำร่อง) เป็นการผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมาตรฐาน เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในพื้นที่สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน  และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา  ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว  ทั่วถึง และเท่าเทียม  แก้ไขปัญหาความล่าช้าในการจัดซื้อและรอคิวในการจัดส่งกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  ซึ่งส่งผลกระทบอย่างสูงต่อผู้ที่มีความจำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพในช่วงเวลาที่มีการฟื้นตัวซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย  สามารถที่จะช่วยป้องกันและลดความพิการ  ลดจำนวนผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง  ลดภาระในการดูแลของครอบครัวและสังคมได้  ตลอดจนลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในการจัดซื้อสามารถซ่อมบำรุงได้เองเนื่องจากผลิตและใช้เองในจังหวัด ลดกายอุปกรณ์ที่เป็นเศษขยะในพื้นที่  และสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วย    

ศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน ผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ  ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาลัยรัตภูมิ  ตำบลท่าชะมวง  อำเภอรัตภูมิ  จังหวัดสงขลา  หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะติดต่อขอรับบริการ สามารถติดต่อได้ที่นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา หรือศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน   เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ต่อไป