ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย ทีมผู้บริหารสงขลา ตรัง ร่วมสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี ผศ.โกสินทร์ พัฒมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง อาจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผศ.กิตติกร ขันแกล้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.มาโนช ขำเจริญ ผู้อำนวยการสถาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมอวยพรปีใหม่ 2564 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตรัง