ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ส่งมอบนวัตกรรมต่อสู้โรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม ขอขอบพระคุณ รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ยุทธนา พงษ์พิริยะเดชะ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นตัวแทนส่งมอบนวัตกรรมต่อสู้โรคโควิด-19 ผู้รับมอบ - หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลตำบลทุ่งลาน จำนวน 4 เครื่อง - ผู้จัดการฝ่ายสถานที่ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จำนวน 2 เครื่อง "นวัตกรรมเครื่องปั๊มเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติแบบไร้สัมผัส" เป็นผลงานของ อาจารย์สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ภายใต้โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่อสู้โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ข้อดีของนวัตกรรมชิ้นนี้คือ สามารถปั๊มเจลได้แบบอัตโนมัติควบคุมการทำงานผ่านเซนเซอร์ สามารถนับจำนวนครั้งการกดใช้ได้ และสามารถแสดงวันและเวลาที่ใช้ได้ด้วยครับ นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทาง มทร.ศรีวิชัย ผลิตออกมาสำหรับการต่อสู้ต่อโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อีกด้วย