ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ส่งมอบนวัตกรรมต่อสู้โรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 หน่วยบริการทางวิชากาแก่สังคม ขอขอบพระคุณ รองอธิการบดี (ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นตัวแทนส่งมอบนวัตกรรมต่อสู้โรคโควิด-19 ผู้รับมอบ ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลสงขลา โดยคุณหมอจิระวรรณ ชูทิพย์ หมอชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสงขลา ผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ชื่อว่า "นวัตกรรมเครื่องปั๊มเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติแบบไร้สัมผัส" เป็นผลงานของ อาจารย์สิทธิศักดิ์ โรจชะยะ อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ภายใต้โครงการนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ต่อสู้โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ของหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย  ข้อดีของนวัตกรรมชิ้นนี้คือ สามารถปั๊มเจลได้แบบอัตโนมัติควบคุมการทำงานผ่านเซนเซอร์ สามารถนับจำนวนครั้งการกดใช้ได้ และสามารถแสดงวันและเวลาที่ใช้ได้ด้วยครับ นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ทาง มทร.ศรีวิชัย ผลิตออกมาสำหรับการต่อสู้ต่อโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) อีกด้วย

ปรึกษานวัตกรรมบริการทางวิชาการ เลือก http://asu.rmutsv.ac.th/system/academic/

อยากเป็น "บัณฑิตนักปฏิบัติ" ต้องเลือก https://admission.rmutsv.ac.th

#RURS #มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อสังคม