ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการสนับสนุนให้มีความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับ มทร.ศรีวิชัย

โครงการสนับสนุนให้มีความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการจัดการขยะและวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน การสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งแบบบูรณาการและการส่งมอบผลงานการวิจัยเครื่องย่อยพลาสติกตาม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดปริมาณขยะโดยหลัก 3R.ประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564