Get Adobe Flash player

ประมวลภาพโครงการต่าง ๆ

โครงการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "๖๐ พรรษา สธ ในดวงใจ"
กิจกรรมตกแต่งภูมิทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษา
โครงการ"คืนบ้านให้ปูปลา คืนป่าให้ขนอม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา"
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้พื้นบ้านจำปูลิงและมะไฟกา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
โครงการราชมงคลศรีวิชัย ตักบาตรหนังสือ เพิ่มบุญสู่ปัญญามหากุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามราชกุมารี