โลโก้มทร.ศรีวิชัย
 • สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่
  • งานบริการการศึกษา
  • งานบริหารกิจการทั่วไป
 • คณะเกษตรศาสตร์
  • สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร
  • สาขาเกษตรประยุกต์
  • สำนักงานคณบดี
   • งานบริหารงานและวางแผน
   • งานวิชาการและวิจัย
   • งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
   • งานวิสาหกิจ
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • สาขาวิทยาศาสตร์
  • สาขาเทคโนโลยี
  • สาขาแพทย์แผนไทย
  • สาขาศึกษาทั่วไป
  • สำนักงานคณบดี
   • งานบริหารงานและวางแผน
   • งานวิชาการและวิจัย
   • งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
   • งานวิสาหกิจ
 • คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
  • สาขาการบัญชีและการเงิน
  • สาขาการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศทางธุรกิจ
  • สำนักงานคณบดี
   • งานบริหารงานและวางแผน
   • งานวิชาการและวิจัย
   • งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ติดต่อสอบถาม
Skip to content