โลโก้มทร.ศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ 0-7431-7100, 074323504-6

เว็บไซต์ : https://www.rmutsv.ac.th

e-mail : saraban@rmutsv.ac.th

วิทยาลัยรัตภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

414 ม.14 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180

โทรศัพท์ 074584241-4 โทรสาร 074584240

เว็บไซต์ : https://rattaphum.rmutsv.ac.th/

e-mail : saraban.24@rmutsv.ac.th , rpc@rmutsv.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150

โทรศัพท์ 075-204051-8 โทรสาร 075-204059

เว็บไซต์ : https://trang.rmutsv.ac.th

e-mail : saraban.02@rmutsv.ac.th , trang@rmutsv.ac.th

วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง 92150

โทรศัพท์ 075-204060 โทรสาร 075-204061

เว็บไซต์ : https://cht.rmutsv.ac.th/

e-mail : saraban.14@rmutsv.ac.th , cht@rmutsv.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)

133 หมู่ 5 ถนนเอเชีย หมายเลข 41 ตำลบทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์ 0-7548-9613, 0-7548-9616 โทรสาร 0-7548-9612

เว็บไซต์ : https://nakhon.rmutsv.ac.th

e-mail : saraban.03@rmutsv.ac.th , nakhon@rmutsv.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

109 หมู่ที่่ 2 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ :: 075 – 773131-2 แฟกซ์ :: 075 – 773133

เว็บไซต์ : https://saiyai.rmutsv.ac.th

e-mail : saraban.03@rmutsv.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

99 ม.4 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 80210

โทรศัพท์ : 075-754024-36 โทรสาร : 075-754028

เว็บไซต์ : https://cim.rmutsv.ac.th

e-mail : saraban.15@rmutsv.ac.th , cim@rmutsv.ac.th

สื่อสังคมออนไลน์

ติดต่อสอบถาม
Skip to content