โลโก้มทร.ศรีวิชัย
อธิการบดีมทร.ศรีวิชัย

การรับเข้าเรียน (Admission)

highlights
โลโก้มทร.ศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรและสังคมในระดับภูมิภาคและประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใต้วิสัยทัศน์  “มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม” ที่มุ่งผลิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เพื่อเป็นกำลังแรงงานที่มีมาตรฐานก่อให้เกิดรายได้สูง สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และภารกิจใหม่

เรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกที่ทุกเวลา

หลักสูตร ruts mooc
Premium Course
Back to top arrow
ติดต่อสอบถาม
Skip to content