โลโก้มทร.ศรีวิชัย

หมายเลข ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง
สำนักงานอธิการบดี
1010 วรรณเลขา   เสริมสารกิจ  
1011 เสาวรภย์   สุวรรณกิจ  
1012      
1013 ณัฐวดี  เทวมิตร  
 
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
1020      
1021      
 
สำนักงานอธิการบดี
1030      
1031      
 
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
1040 น.ส.ปุนยภัช   นิยมเดชา  
1041 น.ส. สิวิกา นิอิสมัย  
 
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
1050      
1051 นางดาวดล จันทรประทิน งานกิจกรรมนักศึกษา
 
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
1060      
1061      
 
สำนักงานผช. ด้าน
1200      
1201      
 
สำนักงานผช. ด้าน
1210      
1211      
 
สำนักงานผช. ด้าน
1220      
1221      
 
สำนักงานผช. ด้าน
1230     ผู้ช่วยอธิการบดี
1231     สนง.วิทยาเขตฯ
1232     ผช.อธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
1300 นางนุจรี โปฏกรัตน์ หัวหน้าหน่วย
1301      
 
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ
1350 นายชาติชาย ช่างแก  
1351 น.ส. จุฑาทิพย์ แซ่ลิ่ม  
1352      
1353 น.ส. วีรวรรณ อำพา  
 
กองประชาสัมพันธ์
1400 อ. ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการ
1401 น.ส. อารี แก้วมณี  
1402 น.ส. กุลธิดา บุญเพ็ง  
1403 น.ส. วิจิตรา ช่วยแก้ว  
 
กองพัฒนานักศึกษา
1450 อ. สมเกียรติ อินทรักษ์ ผู้อำนวยการ
1451 นางขนิษฐา พุธจันทร์ งานทุนการศึกษา
1452 นางพรกนก อินทศิริ งานสารบรรณ
1453 นางสาวสโรชา เรืองกาญจน์ งานประกันคุณภาพ
1454 นางสาวจิราพร เทพวารินทร์ งานการเงิน
1455 นางสาวจุฑามาศ ประดิษฐสาร งานกีฬา
1460 น.ส. จุฑามาศ ประดิษฐสาร Softphone
1461 นางนันท์นภัส โอภาโส Softphone
1462 น.ส. สโรชา เรืองกาญจน์ Softphone
 
กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที่
1500      
1501 น.ส. สุนทรีย์ จงคดี  
1502 นางนิรพา เจริญเนตรกุล  
1503 นายวิศิษฏ์ ทับยัง  
1520 นายวิศิษฏ์ ทับยัง Softphone
 
กองกลาง
1550      
1551 นางรติมา แก้วอัมพร  
1552 น.ส. สมใจ สายชู  
1553 น.ส. พิศมัย ไชยศรี  
 
กองคลัง
1600      
1601 น.ส. วรรณี แนบเพชร กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
1602 นางสุรีย์ ไพโรจน์ หัวหน้างานบัญชี
1603 น.ส.วิภาวี พรหมอินทร์ กล่มงานบัญชี
1604 น.ส. นฏกร ฤทธิมา หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและเบิกจ่าย
1605 นางละออง สุขขัง กลุ่มงานการเงินและเบิกจ่าย
1606 น.ส. ธิดาวดี ไชยจิตต์ กลุ่มงานการเงินและเบิกจ่าย
1607 น.ส. มัณฑนา แซ่ลิ่ม กลุ่มงานการเงินและเบิกจ่าย
1608 น.ส. นพวรรณ ซู่สุรรณ กลุ่มงานงบประมาณ
1609 น.ส. จิติมา เรืองนุ่น กลุ่มงานงบประมาณ
1610 นายโกสินทร์ โชติสกุลพิภัทร์ กลุ่มงานงานพัสดุ
1611 น.ส. สุภาภรณ์ พรหมมนตรี หัวหน้ากลุ่มงานงานพัสดุ
1612 นางโสพิศ ยอดแก้ว กลุ่มงานงานพัสดุ
1613 น.ส. สุนิษา เกษรพันธ์ กลุ่มงานงานพัสดุ
1614 น.ส. วิลาวัณย์ คชกาญจน์ กลุ่มงานงานพัสดุ
1615 นางธารารัตน์ อะฆะนัง กลุ่มงานงานพัสดุ
1620 นางธารารัตน์ อะฆะนัง softphone
3925 นายจักรี ถาวรบรรจบ ACC3D
3926 น.ส.ศรีสุดา เศษศุก ACC3D
 
กองบริหารงานบุคคล
1650      
1651 นางสฤญธรณ์ พูลสวัสดิ์  
1652 นายมงคล ลีนิน  
1653 น.ส. ดรุณี ภาศิริ  
1660 นายปกรณ์ ชาติพันธุ์ softphone
 
กองนโยบายและแผน
1700      
1701 น.ส. วันเพ็ญ จิตตพงษ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน
1702 น.ส. ทิพย์วรรณ หวันหีม กลุ่มงานประเมินผล
1703 น.ส. จาริณี แก้วประสิทธิ์ กลุ่มงานนโยบายและแผน
 
คณะบริหารธุรกิจ
2100 อ. เยาวพา ณ นคร  
2101 อ. สันติพงศ์ ตั้งธรรมกุล  
2102 อ. ชวนพิศ เจยาคม  
2103 นายธีรวุฒิ ศรีมณี  
2104 น.ส. กาญจนา พรหมรักษ์  
2105 นางศรัญญา ช้วยตั้ง  
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
2300 น.ส. ศิริพร แป้นประดิษฐ์  
2301 นางศิริพร เลิศวิทยาวิวัฒน์  
2302 น.ส. นิศาชล หวานเปราะ  
2303 น.ส. คนึงนุช นวลเปี่ยน  
2304 น.ส. นุชจรี ภิรมย์รักษ์  
2305 น.ส. วชิราภรณ์ อ่องบุญ  
2332 อ.สุวิพล มหศักดิสกุล  
2333 อ.ชัยสิทธิ์ ชูสงค์  
2334 อ.นราธร สังข์ประเสริฐ  
2335 อ. ปิยะพร มูลทองชุน  
2336 อ. นงนาฎ ระวังวงศ์  
2337 อ. สันติ สถิตวรรธนะ  
2339 อ.สิทธิโชค อุ่นแก้ว  
2351 อ. พิทักษ์ สถิตวรรธนะ Softphone
2352 อ. เจริญชัย ฮวดอุปัต Softphone
2353 อ. เสรี ทองชุม Softphone
2354 อ. สมคิด ลีลาชนะชัยพงษ์ Softphone
2355 อ. พรโพยม  วรเชฐวราวัตร์ Softphone
2356 อ. พิทักษ์ บุญนุ่น Softphone
2357 อ. อัมพร  บุญราม Softphone
2358 ผศ. เดช  เหมือนขาว Softphone
2359 อ. พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ Softphone
2360 อ. พิชิต เพ็งสวุรรณ Softphone
2361 อ. ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ Softphone
2377 อ. อรรถพล คงหวาน Softphone
 
คณะศิลปศาสตร์
2500      
2501      
2502 — สำนักงาน    
2503      
2504      
2505      
2700      
2701      
2702      
2703      
2704      
2705      
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรรมและเทคโนโลยี
2800      
2801      
2802      
2803      
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
2900 อ. สุรพงษ์ ถาวโรจน์  
2901 อ. ประนอม ประทีปอุษานนท์  
2902 น.ส. จตุพร อุเทนพันธ์  
2904 น.ส. ปิยะวรรณ พูลขวัญ  
2905 น.ส. ฐิติมา จุลจินดา  
2950 ผศ. นราวัฒน์ เลิศวิทยาวิวัฒน์ Softphone
 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3910      
3911 นางสาววันวิสา จุลบุญญาสิทธิ์ งานบริหารงานทั่วไป
3912 นายพีรศักดิ์ ชูส่งแสง งานวิศวกรรมเครื่อข่าย
3915 นายวัชริทร์ บุญช่วย งานวิศวกรรมเครื่อข่าย
3917 นายกนกพล เมืองรักษ์ งานวิศวกรรมเครื่อข่าย
3918 นายวรรณะ เจริญศรี งานวิศวกรรมเครื่อข่าย
3919 น.ส. วารุณี วิวัชชนะ งานบริหารงานทั่วไป
3920 นายไฟซอล หมานอีน งานพัฒนาขอมูลสารสนเทศ
3920 นายอานนท์ หลงหัน งานพัฒนาขอมูลสารสนเทศ
3921 นายพีรพงษ์ ขุนทอง งานวิศวกรรมเครื่อข่าย
3922 นายภานุวัฒน์ หนูนคง งานวิศวกรรมเครื่อข่าย
3923 น.ส.เดือน หงษาวดี งานผลิตสื่อการศึกษาและตำราเรียน
3928 น.ส. ทิพวรรณ ฝันฝา งานบริหารงานทั่วไป
3930 อ. ชัยสิทธิ์ ชูสงค์  
3934      
3940     งานห้องสมุด
3941     งานห้องสมุด
3942     งานห้องสมุด
3943     งานห้องสมุด
3944     งานห้องสมุด
3945     งานห้องสมุด
3946 counter service   งานห้องสมุด
3947     งานห้องสมุด
3948     งานห้องสมุด
3949 counter service   งานห้องสมุด
3955 อ. ปิยะพร มูลทองชุน ผู้อำนวยการ
3977 อ. อรรถพล คงหวาน  
3988      
 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4100     ผู้อำนวยการสำนัก
4101 น.ส. อุมาภรณ์ กรีโส  
4102 อ. พิทักษ์ สถิตวรรธนะ รอง ผอ.
4103 นายก้องเกียรติ แสงสุวรรณ  
4104 น.ส. ปรีชาภรณ์ มีรุ่งเรื่อง  
4105 น.ส. ญาดา จันทรกุล  
 
วิทยาลัยรัตภูมิ

431100

ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ

สำนักงานผู้อำนวยการ

431101

นางสิรินารถ ชูพันธ์

สำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักงานผู้อำนวยการ

431102

นายศุภกร แก้วละเอียด

สำนักงานผู้อำนวยการ

สำนักงานผู้อำนวยการ

432200

ผศ.ธนะวิทย์ ทองวิเชียร

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและวางแผน

ฝ่ายบริหารและวางแผน

432201

นางสาวนภัตนันท์ สุวรรณรัตน์

งานประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริหารและวางแผน

432202

นางสาวเจนจิรา มีบุญ

งานพัสดุ

ฝ่ายบริหารและวางแผน

432203

นางสาวแสงเทียน จันทร์แสงทอง

การเงินและงบประมาณ

ฝ่ายบริหารและวางแผน

432204

นางสาวพณิตา คชกูล

งานบุคลากร

ฝ่ายบริหารและวางแผน

432205

นายอาซัน วงค์หมัดทอง

งานสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารและวางแผน

432206 

 

งานอาคารสถานที่

ฝ่ายบริหารและวางแผน

433300

ผศ.วันดี นวนสร้อย

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

433301

นายศุภกร แก้วละเอียด

งานวิจัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

433302

นางราตรี      สุยบางดำ

งานประกันคุณภาพ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

433303

นางสาวปิยนุช ศรีรีภพ

บริการวิชาการ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

433304

นายโฆษิต  รัตนบุรินทร์

งานทะเบียนและวัดผล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

433305

นางสุพัตรา เพ็งเกลี้ยง

งานทะเบียนและวัดผล

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

433306

นางสาวทิพย์มณี ขุนฤทธิ์

งานห้องสมุด

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

433307

นายอารีย์ เต๊ะหละ

ศูนย์ภาษาวิทยาลัยรัตภูมิ

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

434400

นางธมลชนก คงขวัญ

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

434401

นางสาวกฤษณาพร นวลสระ

งานกิจกรรมนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

434402

 

งานกิจกรรมนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

434403

นางพิกุล แก้วแจ้ง

ห้องพญาบาล

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

434404

นายสมชาย ตุละ

ห้องพญาบาล

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

434405

ห้องสโมสรนักศึกษา

สโมสรนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

435500

โรงฝึกช่างยนต์

หลักสูตรช่างยนต์

สาขาอุตสาหกรรม

435501

นายภาวนา พรหมสาลี

สำนักงานสาขาอุตสาหกรรม

สาขาอุตสาหกรรม

435502

นายประชิต พรหมสุวรรณ

สำนักงานสาขาอุตสาหกรรม

สาขาอุตสาหกรรม

435503

นางสาวสุภาวดี มาคอ้น

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาอุตสาหกรรม

435504

นายวันประชา นวนสร้อย

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาอุตสาหกรรม

435509

ดร.อาริษา เรืองณี

หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

สาขาอุตสาหกรรม

435510

นายสุดีห์ นิเซง

หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

สาขาอุตสาหกรรม

435516

นายศิวดล นวลนภดล

หลักสูตรการไฟฟ้า

สาขาอุตสาหกรรม

435517

นายศุภชัย มะเดื่อ

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขาอุตสาหกรรม

435518

ผศ.ธนะวิทย์ ทองวิเชียร

หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

สาขาอุตสาหกรรม

435519

ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ

หลักสูตรวิศวกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

สาขาอุตสาหกรรม

435520

โรงฝึกงาน ช๊อป 3

หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องจักกลเกษตร

สาขาอุตสาหกรรม

436600

นางพัชรินทร์ บุญนุ่น

หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจ

สาขาบริหาร

436601

นายณัฐิรงค์ กฤตานนท์

หลักสูตรการตลาด

สาขาบริหาร

436602

นายพิเชฐ  สุวรรณโณ

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาบริหาร

436603

นางสาวน้ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาบริหาร

436604

นางสาวสุวรรณี พยัญไชยกุล

หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สาขาบริหาร

436616

นางสาวฐิติมา จุลจินดา

หลักสูตรการบัญชี

สาขาบริหาร

436617

นางสาวศุภสุตา ตันชะโร

หลักสูตรการบัญชี

สาขาบริหาร

437700

ผศ.วันดี นวนสร้อย

อาจารย์ประจำสาขา

สาขาศึกษาทั่วไป

437703

ผศ.ดร.ภาวนา พุ่มไสว

อาจารย์ประจำสาขา

สาขาศึกษาทั่วไป

4302      
4303      
4304      
4305      
4306      
4307      
4308      
4309      
4310      
4351      
4353      
4354      
 
สำนักงานรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช
5100      
5101      
5102 ผศ.ประสาน รุจิระศักดิ์  
5103 แผนกพัสดุ, แผนกบัญชี/การเงิน    
 
คณะเกษตรศาสตร์
5300      
5301      
5302      
5306     คณะเกษตรศาสตร์(ทุ่งใหญ่)
5703     คณะเกษตรศาสตร์(ไสใหญ่)
 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
5500      
5501      
5502 อ.วาสนา ณ สุโหลง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
5503 นางภัทธพร  สุวรรณรัตน์ ผช.หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
5504 ผศ.ภาวนา  พุ่มไสว หัวหน้างานห้องสมุด
5506      
5550 ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มุณีศรี Softphone
5551 อ. วิชชุลฎา ถาวโรจน์ Softphone
 
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
5700 อ.วลัยรัชช์  นุ่นสงค์ หัวหน้างานสารสนเทศ
5701 นายสิทธิรัก  ศิขิวัฒน์ เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ
5702 ผศ.ดร ถนัด  รัตนานุพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
5704     สำนักงานครบดีคณะเกษตรศาสตร์
5705     คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
 
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
6100 ผศ.พนม อินทฤทธิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
6101 อ.จิราพรณ์ เลี่ยมนิมิตร สนง.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
6102 ผศ.ประเสริฐ คงแก้ว รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
6103 ผศ.นฤมล รัตนไพจิตร แผนกประกันคุณภาพ
6104      
6105 ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ สำนักงานฝ่ายวิชาการ
6300 ผศ.สุวรรณี โภชากรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
6301     สนง.คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
6302     แผนกพัสดุวิทยาเขตนครฯ(ไสใหญ่)
6303      
6304 ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร ผดุง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายพัฒนา น.ศ.
6305 ผศ.ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร ผดุง สนง.รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฝ่ายพัฒนา น.ศ.
6500     วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
6501     สนง.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
6502 อ.สราญพงศ์ หนุยิ้มซ้าย แผนกวิทยบริการ วิทยาเขตนครฯ(ไสใหญ่)
6503 อ.รุ่งโรจน์ เอียดเกิด แผนกกองทุนกู้ยืม วิทยาเขตนครฯ(ไสใหญ่)
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
7100 อ. จำเริง ฤทธิ์นิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัย
7101 น.ส. ทัศนีย์ ทองใหญ่ งานประชาสัมพันธ์
7102 อ. นิธิศ เสาแก้ว งานบริการวิชาการ
7103     งานการเงิน
7104 อ . อาคม ลักษณะสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7105 อ.  มารุต รักษา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
7150 นายอัลวาริษ ดารากัย Softphone
7151 อ. ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม Softphone
7152 อ. ไพโรจน์  แสงอำไพ Softphone
7153 อ. มารุต รักษา Softphone
 
วิทยาเขตตรัง
8100     รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง
8101     เลขารองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง
8102     Operator
8103 — สำนักงาน   หน่วยบัญชี
8104 — สำนักงาน   หน่วยการเงิน
8105 — สำนักงาน   หน่วยพัสดุ
8106 — สำนักงาน   หัวหน้างานบริหารวิชาการและวิจัย
8107 — สำนักงาน   หน่วยทะเบียน
8108      
8109 — สำนักงาน   งานกิจการ น.ศ.
8112     ผู้อำนวยสำนักงานวิทยาเขตตรัง
8200 นายอนุสรณ์ จิตบุญ Softphone
8201 นายสิริวัฒน์ แซ่หลี Softphone
8202 น.ส.อุไรวรรณ ศรีนคร Softphone
8203 น.ส.เรวดี ไกรสิน Softphone
8204 น.ส.หทัยกาญจน์ ส่งทวน Softphone
8205 — สำนักงาน   ประชาสัมพันธ์
8206 นายเก่งการ ธรรมเนียม Softphone
8207 นายกิตติพงษ์ สนิทปู่ Softphone
8208 นางเมธาพร หิรัญวงศ์ Softphone
8209 สุกัญญา ไกรนรา Softphone
8212 — สำนักงาน   หน่วยสารสนเทศ
8214 — สำนักงาน   หน่วยประกันคุณภาพ
8215 — สำนักงาน   หน่วยยานพาหนะ
8217 — สำนักงาน   ห้องสมุด
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
8300 นางเสาวรัตน์ แสงศรีจันทร์ งานบริหารและวางแผน
8301 ผศ.ปรีดา ภูมี รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ
8302 นางสาวปรีดา คงประสม งานสารบรรณ
8303      
8304 รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส คณะบดีคณะวิทย์ฯการประมง
8305 ผศ.สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองคณบดีฝ่ายบริหาร
8306 นางสาวชาคริยา ฉลาด รองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
8307 นางสาวปิยวรรณ กตัญญู หน่วยประกันคุณภาพ
8308 นางสาวศุภรัตน์ คงโอ สำนักงานวิทยาศาสตร์ทางทะเล
8309 นายธนาพงศ์ แก้วส่งแสง ห้องพักนักวิชาการ ศูนย์วิสาหกิจศึกษา
8310 นางสาวปราณี อยู่เด็น ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการประมง
8311 นางสาวหทัยทิพย์ ทองดวง

สํานักงานสาขาอุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง

8312 นางศิริมา กรุงแก้ว หน่วยพัสดุ
8313      
8314 นางสาวจุรีรัตน์ คงอ่อนศรี งานวิชาการและวิจัย
8315 ผศ.มาลินี ฉินนานนท์ ห้องพักหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1
8316     ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 2
8317 นายสมรักษ์ รอดเจริญ ห้องพักหัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
8318 นายเอนก สาวะอินทร์ ห้องพักหัวหน้าสาขาสิ่งแวดล้อม
8319     ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม
8320     ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป   
8321 นางสาวอลิษา อินทร์จันทร์ สำนักงานโครงการจัดตั้งฯคณะวิศวกรรมศาสตร์
8322     ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยี ชั้น 2
8323 / 8380     ห้องพักอาจารย์สาขาเทคโนโลยี ชั้น 3
8350 อ. วรวุฒิ เกิดปราง Softphone
8351 อ. วิกิจ ผินรับ Softphone
8352 อ. ปรีดา เกิดสุข Softphone
8353 อ. อภิรักษ์ สงรักษ์ Softphone
8354 อ. มาลินี ฉินนานนท์ Softphone
8355 อ. ทิพวัลย์ ยืนยง Softphone
8356 อ. กิตติศักดิ์ ทวีสินโสภา Softphone
8357 อ. ขวัญตา ตันติกำธน Softphone
8358 อ. ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล Softphone
8359 อ. ชัยวัฒน์ สากุล Softphone
8360 อ. สุรศักดิ์ เกตุบุญนาค Softphone
8361 อ. ปิยะฉัตร เจริญสุข Softphone
8362 อ. ขวัญชีวา หยงสตาร์ Softphone
8363 อ. ประภาศรี ศรีชัย Softphone
8364 อ. โกสินทร์ พัฒนมณี Softphone
8365 อ. สุแพรวพันธ์  โลหะลักษณาเดช Softphone
8366 อ. สำราญ โชคสวัสดิกร Softphone
8367 อ. ผ่องศรี พัฒนมณี Softphone
8368 อ. ประสิทธิ์ ศรีนคร Softphone
8369 อ. เกศินี เนาสุวรรณ์ Softphone
8370 อ. สมพร แซ่โค้ว Softphone
8371 นายประมุข ภิรมย์ทอง Softphone
8372 อ. พัชรี ผินรับ Softphone
 
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
8500 นายสุชาติ อินกล่ำ ห้องผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
8501      ห้องสำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
8502      ห้องพักอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นที่ 1
8503      ห้องพักอาจารย์สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
8504      ห้องพักอาจารย์สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นที่ 2
8505      ห้องพักอาจารย์สาขาภาษาต่างประเทศ ชั้นที่ 3 ฝั่งตะวันออก
8506 นายพงศธร วงศ์สวัสดิ์ softphone
 
ศูนย์บ่มเพาะวิศาหกิจ
1124      
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
8700     ผู้อำนวยการ
 
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8900     ผู้อำนวยการสถาบันฯ
8111 ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี  
8901 สุภาวดี กลับใหม่ สถาบันทรัพยาฯ
8902     สถาบันทรัพยาฯ
8903     สถาบันทรัพยาฯ
8904     สถาบันทรัพยาฯ
8905     สถาบันทรัพยาฯ
8906      สถาบันทรัพยาฯ
 

 

ติดต่อสอบถาม
Skip to content