ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

Hot News

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โครงการเสริมสร้างจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชน “สองเลเกมส์ ประจำปี 2561”
โครงการพัฒนาส่งเสริมแหล่งทองเที่ยวทางวัฒนธรรมพื้นที่ยานเมืองเก่า
มทร.ศรีวิชัย จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561
มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการเปิดบ้านราชมงคล Open House
โครงการเรียนรู้มรดกวัฒนธรรมชุมชน พิพิธภัณฑ์เรินดอนคัน
พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ