• ภาษาไทย
  • English

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ “ต้อนรับน้องใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์” และร่วมพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล เป็นการแสดงถึงการต้อน รับ การให้ความรัก การให้กำลังใจ การดูแลเอาใจใส่ และการมอบไมตรีที่ดีให้แก่กันและกัน เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนสู่รั้วราชมงคลศรีวิชัย เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ทำให้นักศึกษาดำเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น
ณ สนามกีฬากลาง มทร.ศรีวิชัย