• ภาษาไทย
  • English

You are here

       ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

       ระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เปิดให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สาย ด้วยมาตรฐาน IEEE 802.11b และ IEEE 802.11g หรือ ที่รู้จักกันในชื่อ Wi-Fi

       การใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya เปิดให้บริการโดยมีชื่อชุดการให้บริการ (SSID) 2 ชุดคือ

จุดบริการ พื้นที่สงขลา

  • Srivijaya WiFi  : ชื่อสัญญาณนี้เปิดบริการในพื้นที่สงขลา โดยสามารถเชื่อมต่อใช้งานได้ภายในมหาวิทยาลัยฯเท่านั้น

       วิธีการสมัครใช้งานมี 2 วิธี

                  1.สมัคร ณ จุดบริการ (สำหรับผู้ใช้งานที่ไม่มี e-Passport หรือบุคคลทั่วไป) คลิก

                  2.สมัครออนไลน์  (สำหรับผู้ใช้งานที่มีรหัส e-Passport) สามารถลงทะเบียนภายในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น  คลิก

       วิธีการแก้ปัญหา กรณี เล่นอินเตอร์เน็ตไม่ได้

            กรณีอุปกรณ์ที่เป็นคอมพิวเตอร์

                  1.คลิ๊ก start >> run >> พิมพ์ cmd  คลิ๊ก OK 

                  2.พิมพ์ ipconfig /release > Enter

                  3.พิมพ์ ipconfig /renew > Enter

           กรณีอุปกรณ์ที่เป็นโทรศัพท์

                  1.ทำการปิดการใช้สัญญาณ wifi ประมาณ 1 นาที

                  2.เปิดการใช้สัญญาณ wifi ใหม่

                  3.เชื่อมต่อสัญญาณ wifi ที่ชื่อว่า Srivijaya WiFi 

จุดบริการ ทุกวิทยาเขต
  • Srivijaya WiFi [e-Passport] : สามารถเชื่อมต่อได้โดยใช้ RMUTSV e-Passport ของนักศึกษาหรือบุคลากร  ก่อนจะเริ่มใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้