โลโก้มทร.ศรีวิชัย

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 “การวิจัยนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 “การวิจัยนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (9 th Liberal Arts National Conference 2024) และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 “Empowering the Future of Innovative Social Studies and Education : Communication for All” (4 th Liberal Arts International Conference 2024) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ โอมณี คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา โดยงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 9 และระดับนานาชาติ ครั้ง ที่ 4 ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าภาพร่วมเครือข่ายมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 30 หน่วยงาน

ติดต่อสอบถาม
Skip to content