โลโก้มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์  รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการดำเนินงานปรับปรุงเว็บไซต์ภาษาอังกฤษของหน่วยงานในสังกัด มทร.ศรีวิชัย ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมและการเข้าศึกษาต่อ ให้กับผู้ที่สนใจทั้งในและต่างประเทศได้เข้ามาศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ฯ โดยมีคณะผู้บริหาร คณบดี รองคณบดี ผู้ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษและให้สอดคล้องกับ SDGs เพื่อความสะดวกในการดำเนินทางไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งในการจัดทำรายงานประจำปีของงานวิเทศสัมพันธ์ต่อไปในอนาคต 

ขอบคุณภาพโดย นักประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

ติดต่อสอบถาม
Skip to content