โลโก้มทร.ศรีวิชัย

มทร. ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนหลักการประเมิน AUN-QA Version 4.0

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 อาจารย์ ดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนหลักการประเมิน AUN-QA Version 4.0 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจาร์ ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ วิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถเข้าใจหลักการสำคัญของระบบ AUN-QA Version 4.0 และสามารถเตรียความพร้อมการประเมินและการทำประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 และหลักการ PDCA ให้กับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา

ติดต่อสอบถาม
Skip to content