ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวน่าสนใจ

Thai

มทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง เร่งช่วยเหลือเกษตรกร เพิ่มผลผลิตการเลี้ยงหอยนางรม ออกจำหน่ายสร้างรายได้สู่ชุมชน

หอยนางรมเป็นอาหารทะเลที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยส่วนใหญ่จะนิยมนำมารับประทานกับแบบสดๆ หรือจะนำมาปรุงอาหารได้หลายอย่างหลากหลายเมนู อีกทั้งเปลือกหอยนางรมยังนำมาใช้ทำปูนขาว ใช้ประโยชน์ในการก่อสร้าง ทั้งในด้านการเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม จึงไม่น่าแปลกใจที่หอยนางรมจะเป็นอาหารทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีความต้องการทางตลาดเป็นค่อนข้างสูง ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย ให้ความสำคัญในบทบาทหน้าที่การให้บริการวิชาการแก่สังคมด้วยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมหรือสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ทุน

Thai

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยก่อนส่งตัวกลับบ้าน

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผศ.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยอาจารย์สมยศ

Thai

สถาบันวิจัยพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ขับเคลื่อน “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะทำงาน ภายใต้ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์

Thai

อว. หนุน ฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้แก่บุคลากร มทรศรีวิชัย

                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดย ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการ อว.

Thai

อว.สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ระดับองค์กร มอบวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ให้กับสถาบันอุดมศึกษา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดสรรโควต้าวัคซีน AstraZeneca ให้หน่วยงานอุดมศึกษาสำหรับฉีดให้กับบุคลากรและนิสิต โดยทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 (COVID-19) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ระดับองค์กร เป็นการควบคุมและป้องกันการระบาด รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับบุคลากรของสถาบันการศึกษา

Thai

มทร.ศรีวิชัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนเกาะสุกร ผลิตภัณฑ์ปูม้าแปรรูป ส่งเสริมรายได้ สร้างอาชีพ ฝ่าวิกฤต COVID 19

 

Thai

มทร.ศรีวิชัย ตรัง ส่งต่อความรู้ สู่ชุมชน การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากเสม็ดขาว และออกแบบบรรจุภัณฑ์เพิ่มมูลค่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้เผยแพร่ ความรู้   “การสกัดน้ำมันหอมระเหยเสม็ดขาว และการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์” ผ่านกระบวนการผลิต “เจล หอมที่มีส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยจากใบเสม็ดขาว”  โดยเจลหอมที่ได้สามารถนำไปใช้ประโยชน

Thai

มทร.ศรีวิชัย ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในการสร้างรายได้ ต่อยอดผลผลิต

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน Primary GMP ในโครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน : กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมย่อย: ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน" โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีคุณนิกร ชิดเชื้อ เกษตรอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนได้มีการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินกิจการสามารถสร้างรายไ

Thai

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว ผลักดันให้เป็นศูนย์วิจัย ทดสอบ เครื่องยนต์ดีเซลยูโร 5 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ณ โรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว" โดยมี อ.

Thai

อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิธ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 23

Thai