ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวน่าสนใจ

Thai

อธิการบดี กล่าวนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรและนักศึกษา

 

         ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการให้บริการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส การต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรม ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม พร้อมทั้งกระตุ้นเตือนและให้แนวทาง    ในการปฏิบัติต่อคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นขึ้นในทุกๆ กรณี

 

Thai

มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด ๑๙

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมส่งมอบอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อโรคโควิด ๑๙ โดยเป็นการประดิษฐ์คิดค้น โดยคณาจารย์ บุคลากร ของคณะต่างๆ เป็นการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ประกอบไปด้วย
1. หน้ากากผ้าสะท้อนน้ำ ผลงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
Thai

โครงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผลการประกวด

สำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ได้กำหนดจัดโศรงการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปึงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสร้างนวัตกรรมมาใช้ในการให้บริการภายในมหาวิทยาลัย และเพื่อส่งเสริมให้นำนวัตกรรมมาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างระบบการบริหาจัดการสมัยใหม่ ผลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจักรพันธ์  คงนคร สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการ การจัดซื้อจัดจ้างและระบบติดตามสถานะด้วยแอพพลิเคชัน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายนวพล เทพนรินทร์ การพัฒนาเว็บแอ็บพลิเคซันในการสรรหาทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานบุคคล

Thai

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ​การจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2532 นายจารุวัฒน์​ เกลี้ยงเกลา​ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นาง​กัญ​จ​นา​ เกลี้ยง​เกลา​ นายก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​สงขลา​ นางสาวฐิติรัตน์ แก้วขาว​ เหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา​ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา​ ตัวแทน​โรงพยาบาล​สงขลา​ สาธารณสุขสงขลาจังหวัด​สงขลา​ พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และ​ ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือ​การจัดทำหน้ากากอนามัย สำหรับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ณ ​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย​ วิทยาเขตสงขลา อำเมือง จังหวัดสงขลา
Thai

NBT SOUTH ช่อง11 ถ่ายทำการทำหน้ากากด้วยเทคโนโลยีสะท้อนน้ำ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมถ่ายทำการทำหน้ากากด้วยเทคโนโลยีสะท้อนน้ำ ช่วยให้หน้ากากมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ดีกว่าหน้ากากผ้าทั่วไปอีกด้วยโดยมี ผศ. พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ และ ผศ. พรโพยม วรเชฐวราวัตร์ ร่วมแนะนำวิธีการทำหน้ากาก การตัดเย็บ ณ อาคารศรีวิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับการผลิตหน้ากากด้วยเทคโนโลยีสะท้อนน้ำในครั้งนี้ จะนำไปส่งมอบให้กับพยาบาล โรงพยาบาลเกาะยอ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
Thai

มทร.ศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

Thai

รับมอบเจลทำความสะอาดมือ

     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี รับมอบเจลทำความสะอาดมือ ที่จัดทำโดยคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มอบโดย ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพื่อนำมาแจกจ่ายให้กับบุคลากรและนักศึกษา ในการร่วมกันป้องกันหมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด เพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา
Thai

พิธีเปิดการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน การแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 12 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้ามาแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถด้านวิชาการต่งๆ จึงจำเป็นต้องจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการในครั้งน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดโครงการในวันนี้ จะทำให้นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ความสามารถที่มี และทักษะทางด้านวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันอย่างเต็มความสามารถ โดยมีโดยกลุ่มสถาบันเครือข่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9แห่ง ประกอบด้วย มทร.ธัญบุรี มทร.กรุงเทพ มทร.ตะวันออก มทร.พระนคร มทร.รัตนโกสินท
Thai

นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกกล่าวชื่นชมและยกย่องนักศึกษา

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภามหาวิทยาลัย มอบเกียรตบัตรและของที่ระลึกให้กับนายรัฐพัฒน์ วงพระจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬายูยิสสู . ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย สงขลา
Thai

ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาการวิจัยการเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการตลาดผลิตภัณฑ์นม โดยมีนายธีระพัฒน์ บุญถาวร ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมพัทลุง และคณะกรรมการ ในการร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการพัฒนาและต่อยอด การขยายผลิตภัณฑ์จากโคนม และการนำวิชาการมาพัฒนาการเลี้ยงโคนม การแปรรูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ์นม ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอน และการผลิตบัณฑิตด้านอุตสาห
Thai