ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจศึกษาต่อ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

                   ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ แล้วนั้น   

       ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  

       ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดำเนินการกรอกข้อมูลประวัติ และพิมพ์ใบลงทะเบียนโดยสามารถดูรายละเอียดเอกสารที่ใช้ในวันรายงานตัวได้ที่ http://newstudent.rmutsv.ac.th/   (ดังเอกสารแนบ)

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)2.14 MB นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศกำหนดการ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พบปะผู้ปกครอง และ โครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

คณะครุศาสตร์ ประกาศกำหนดการ  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  พบปะผู้ปกครอง และโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2558

รายละเอียดกำหนดการโครงการ ตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize กำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และพบปะผู้ปกครอง ประจำปี 255866.6 KB กำหนดการโครงการเข้าค่ายคุณธรรม ประจำปี 255859.67 KB นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

      คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้เปิดรับนักศึกษาโควตาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 แก่สถานศึกษานั้น 

บัดนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติดป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์มาสอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุยายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น

ณ สาขาวิชาที่สมัครคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ถนนราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)3.35 MB นักศึกษา

คณะครุศาสตร์ฯ ประกาศขยายเวลารับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

              ด้วย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) ๔ ปี จากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

       ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงขออนุญาตขยายเวลาเปิดรับสมัครโควตาให้กับนักเรียน/นักศึกษาสถานศึกษาต่างๆ ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติต่างๆ กำหนดเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

       สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (ภาคปกติ)       รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)2.33 MB ค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม ภาคปกติ499.24 KB แผนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (ภาคปกติ)1.73 MB เรื่องทั่วไปนักศึกษา

คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์กิจกรรมดี เรียนดี ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวโควตา เรียนดี สาขาการตลาด สาขาการจัดการและระบบสารสนเทศ         Download ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวโควตา เรียนดี สาขาการบัญชี                  Download ประกาศขั้นตอนการรายงานตัวโควตา กิจกรรมดีทุกสาขา                       Download แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize สาขาวิชาการเงิน หลักสูตร 4 ปี ประเภทเรียนดี64.55 KB สาขาวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร 4 ปี ประเภทเรียนดี58.54 KB สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี ประเภทเรียนดี73.75 KB สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 4 ปี ประเภทเรียนดี93.63 KB สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี ประเภทเรียนดี63.84 KB สาขาวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ประเภทเรียนดี87.16 KB สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ประเภทเรียนดี85.86 KB สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ประเภทเรียนดี80.76 KB สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ประเภทเรียนดี80.72 KB สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ประเภทเรียนดี96.21 KB สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ประเภทเรียนดี89.49 KB สาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ประเภทเรียนดี88.13 KB สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ เทียบโอน ประเภทเรียนดี97.85 KB สาขาวิชาการตลาด หลักสูตร 4 ปี เทียบโอน ภาคสมทบ ประเภทเรียนดี88.87 KB รายชื่อนักศึกษาประเภทกิจกรรมดีทุกสาขา41.95 KB นักศึกษาDate: Friday, 28 November, 2014 - 09:00

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีรับสมัครนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

คณะครุศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี (เรียน 4 ปี + ฝึกสอน 1 ปี)

- สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม  จำนวนรับ 30 คน

- สาขาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์                        จำนวนรับ 15 คน

- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ                               จำนวนรับ 15 คน

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี

- สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคปกติ)        จำนวนรับ 30 คน

- สาขาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (ภาคสมทบ)        จำนวนรับ 15 คน

คุณสมบัติโควตา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑.  คุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษาโควตาเรียนดี

          ๑.๑ จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๔-๕ ภาคการศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖ ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ และ ปวช. ไม่ต่ำกว่า .๗๕

         ๑.๒ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  เรียบร้อย  และขยันหมั่นเพียร

๒.  คุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษาโควตากิจกรรมดี 

         ๒.๑  จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ๔-๕ ภาคการศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖  ไม่ต่ำกว่า ๒.๓๐ และ ปวช. ไม่ต่ำกว่า .๕๐

          ๒.๒ มีความสามารถด้านกิจกรรมในระดับดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

          ๒.๓ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  เรียบร้อย  และขยันหมั่นเพียร

๓.  คุณสมบัตินักเรียน/นักศึกษาโควตาภาคสมทบเสาร์-อาทิตย์ 

          ๓.๑ การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับกรรมการสอบ

          ๓.๒ เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี  เรียบร้อย  และขยันหมั่นเพียร

 

หลักฐานที่ใช้สมัคร

          ๑. ใบสมัครนักศึกษาโควตาที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์

          ๒. ใบแสดงผลการศึกษา ๔-๕ ภาคการศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และ ปวช.

 

หมายเหตุ

          - ในวันสอบสัมภาษณ์ให้นักเรียน/นักศึกษา นำใบระเบียนแสดงผลการเรียน ๕ ภาคการศึกษามาแสดงต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ณ สาขาวิชาที่สมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม และใบสมัคร ตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize รับสมัครนักศึกษาโควตา ประจำปีการศึกษา 2558166.22 KB กำหนดการและขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาโควตา137.29 KB ใบสมัครนักศึกษาโควตา195.07 KB เรื่องทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจรับสมัครนักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรีประจำปี ๒๕๕๘

คณะบริหารธุรกิจรับสมัครนักศึกษาโควตาระดับปริญญาตรีประจำปี ๒๕๕๘ มี 2 ประเภทได้แก่ โควต้าเรียนดี และกิจกรรมดี สนใจ  Download

 

นักศึกษาDate: Thursday, 2 October, 2014 - 11:00

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  ในวันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ ครั้งที่ 3 "กล้วยไม้เกมส์"

การแข่งขันกีฬาศึกษาศาสตร์-ครุศาสตร์ ครั้งที่ 3 "กล้วยไม้เกมส์" 

เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2556  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โดยมี 5 สถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน คือ

1. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

2. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

4. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา "กล้วยไม้เกมส์" วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา "กล้วยไม้เกมส์" วันที่ 2 พฤศจิกายน 2556

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา "กล้วยไม้เกมส์" วันที่ 3 พฤศจิกายน 2556

เรื่องทั่วไป

คณะบริหารธุรกิจ ประกาศรายวิชาสอบข้อเขียนนักศึกษาโควตา สาขาการบัญชี

หลักสูตร 4 ปี จำนวน 30 ข้อ เวลา 50 นาที

1.ภาษาอังกฤษ

2.คณิตศาสตร์

3.ภาษาไทย

หลักสูตร เทียบโอน 30 ข้อ เวลา 50 นาที

1.บัญชีสินทรัพย์

    - หนี้สิน

    - ส่วนของเจ้าของ

2.บัญชัีต้นทุน

หมายเหตุ

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบสัมภาษณ์ โควตาประเภทเรียนดี                                วันที่  18 พฤศจิกายน 2556
 2. สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ โควตาประเภทเรียนดี                                               วันที่  20 พฤศจิกายน 2556
 3. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โควตาประเภทเรียนดี                                                        วันที่  4  ธันวาคม 2556
 4. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน                                            วันที่  13  ธันวาคม 2556
นักศึกษาDate: Tuesday, 22 October, 2013 - 13:45

คณะบริหารธุรกิจ รับสมัครนักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2557 ประเภทเรียนดี

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับสมัครนักศึกษาโควต้า ปีการศึกษา 2557 ประเภทเรียนดี

ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2556

คุณสมบัตินักศึกษาโควตา ประเภท เรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โทรศัพท์ 074-317176 ต่อ 102    โทรสาร  074-317177

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร เทียบโอน

ที่

สาขาวิชา

วุฒิที่รับ / คะแนนเฉลี่ยสะสม

จำนวนที่เปิดรับ

1

การบัญชี

- ปวส.บัญชี                                คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.50

20 คน

2

การจัดการ

 

 

 

 • กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.25

10 คน

 

 • กลุ่มวิชาการจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.00

10 คน

3

การตลาด

- ปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา       คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.00

10 คน

4

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

- ปวส.ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                                            คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.25

20 คน

 

         

 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ที่

สาขาวิชา

วุฒิที่รับ / คะแนนเฉลี่ยสะสม

จำนวนที่เปิดรับ

1

การบัญชี

 

ม.6  ทุกแผนการเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.75

ปวช. ทุกแผนกวิชา      คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.25

20 คน

2

การตลาด

ม.6  ทุกแผนการเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.75

ปวช. ทุกแผนกวิชา      คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.00

5 คน

3

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

ม.6  ทุกแผนการเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.75

ปวช. ทุกแผนกวิชา      คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.25

20 คน

4

การจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป)

   ม.6  ทุกแผนการเรียน  คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.75

   ปวช. ทุกแผนกวิชา      คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  3.25

20 คน

 

หลักฐานที่ใช้

 1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อกรอกรายละเอียดสมบูรณ์ แล้วพิมพ์จากอินเตอร์เน็ต

พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  พร้อมลงลายมือชื่อ         

 1. ใบแสดงผลการศึกษา 2 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. หรือ

ใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาในระดับ ปวช. และ ม.6

 1. หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบ  200  บาท ในวันที่ 18-19 พ.ย. 56

หมายเหตุ  

 1. ส่งหลักฐานข้อ 1-3 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556
 2. ผู้สมัครสอบใน สาขาการบัญชี มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดการสอบตาม http://bba.rmutsv.ac.th ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2556

ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาโควตา ประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 1. นักศึกษาที่สนใจสามารถดูรายละเอียด และสมัครได้ที่  http://bba.rmutsv.ac.th/register
 2. ผู้สมัครกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ให้ครบถ้วน
 3. พิมพ์ใบสมัครและติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  ในใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ
 4.  แนบเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
  1. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต ติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)  ในใบสมัคร พร้อมลงลายมือชื่อ
  2. สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ม.6                4 ภาคการศึกษา 1 ชุด

   หรือสำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)           2 ภาคการศึกษา 1 ชุด

 1. สำเนาหลักฐานแสดงความสามารถพิเศษ  

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครให้ผู้สมัครเซ็นชื่อรับรอง (สำเนาถูกต้อง) ทุกฉบับ

 1. วิธีการส่งใบสมัคร
  1. ส่งใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายวิชาการ อาคารสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ (อาคาร 63)
  2. ส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองด้านล่างซ้าย (สมัครโควตาปีการศึกษา 2557 ประเภทเรียนดี)                      ตั้งแต่วันที่ 8  ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2556 (นับวันประทับตราของไปรษณีย์) ตามที่อยู่ ดังนี้

                                       เรียน      คณะบริหารธุรกิจ

                                                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

                                                   เลขที่ 1  ถ.ราชดำเนินนอก  ต.บ่อยาง

                                                   อ.เมือง จ.สงขลา 90000

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติสอบสัมภาษณ์ โควตาประเภทเรียนดี                                วันที่  18 พฤศจิกายน 2556
 2. สอบสัมภาษณ์ โควตาประเภทเรียนดี                                                                  วันที่  20 พฤศจิกายน 2556
 3. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ โควตาประเภทเรียนดี                                                    วันที่  4  ธันวาคม 2556
 4. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา และลงทะเบียนเรียน                                         วันที่  13  ธันวาคม 2556

หมายเหตุ :   - หากนักศึกษารายใดมีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครโควตา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ   หรือ  โทรศัพท์ 074-317176 ต่อ 102  โทรสาร  074-317177

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize ประกาศโควตา.pdf835.71 KB นักศึกษาDate: Tuesday, 8 October, 2013 - 07:30 to Saturday, 2 November, 2013 - 15:30