ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย อบรมการใช้คอนเทนต์และการผลิตสื่อ เชิงรุก เพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับชุมชน


 

ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เปิดอบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting เชิงรุกให้กับผู้เข้าร่วมโครงการกับชุมชน   ต.ปากรอ  ต.คูขุด   ต.บางเขียด   ต.โรง  ต.ปากบาง  ต.เกาะสะบ้า

ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด (Covid – 19 )  ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการหลาย ๆ กลุ่มของชุมชนต้องปิดตัวลงและขาดรายได้ภายในครอบครัว และส่งผลกระทบให้วิถีการดำรงชีวิตเป็นไปด้วยความอยากลำบากมากขึ้น  โดยการอบรมหลั กสูตร Blog และหลักสูตร Bloger เป็นการให้ความรู้และการเสริมสร้างอาชีพใหม่ ๆ   ในชุมชน  Blog เป็นการผลิตสื่อทำบันทึกในด้านต่าง ๆ และ Bloger การเขียนบทความที่ทำให้มีความหน้าสนใจมากยิ่งขึ้นรวมถึงการนำเสนอ ข้อมูลในส่วนเฉพาะด้านนั้น ๆ  เน้นให้เห็นการแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์หรือตัวตนของผู้จัดทำเองออกมาให้มากที่สุด เพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรม รู้หลักทฤษฎีถึงเครื่องมือ ในการเขียนบทความออนไลน์ คอนเทนท์ออนไลน์ หรือในการจัดรูปแบบขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อเทคนิคต่อยอดสู่อาชีพ ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชน และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมสำหรับยกระดับสินค้าหรือบริการของชุมชน อีกทั้งยังช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้หลักการรวมถึงแนวปฏิบัติของการทำสื่อโฆษณา และสามารถนำมาใช้ได้จริง

          คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมดิจิทัล ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษาและนักเทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ ดังนั้นการให้บริการชุมชนโดยการนำเทคนิคที่ใช้ในการเรียนการสอนไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน พร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้เติบโต มีอาชีพและมีรายได้   ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม โดยเป็นช่องทางเพิ่มรายได้ ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด (Covid  -19)