ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

สถาบันวิจัยพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ขับเคลื่อน “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และคณะทำงาน ภายใต้ชุดโครงการ “การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน” ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)        ในโปรแกรมที่ ๑๓ นวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมที่ได้รับการสนับสนุน ภายใต้โครงการ การวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขัน

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรศ.ดร. ชุตินุช สุจริต  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา  มทร.ศรีวิชัย ได้จัดกิจกรรมส่งมอบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาทะเลโดยชุมชนสัญจร เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จากการหนุนเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของภาคใต้บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นสู่ตลาดการแข่งขันแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ และ OTOP trader .ในพื้นที่จังหวัดตรัง ได้ร่วมหารือแนวทางขับเคลื่อนผลงานวิจัยในด้านต่างๆเพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน ภายใต้  วิสัยทัศน์ (Vision) มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภูมิภาคอย่างมั่นคง  โดยมี นายสริห์ หอมหวน พัฒนาการจังหวัดตรัง, นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัด, นางสาววาสนา วิโนทัย ผอ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ,นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง และ OTOP TRADER ทั้งนี้ทุกหน่วยงานมีความยินดีให้คำแนะนำพร้อมสนับสนุนเพื่อให้มีการต่อยอดและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป