ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรม

ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2565 สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรม ณ อาคารโรงสีแดง หับ โห้หิ้น ย่านเมืองเก่าสงขลา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมทางวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับอาจารย์ นักศึกษาและกลุ่มวิสาหกิจวัฒนธรรม และพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมต่อการสร้างมูลค่าให้กับวิสาหกิจวัฒนธรรมตลอดจนเป็นการเชื่อมเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย รับฟังบรรยายเรื่อง คุณค่าภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมชุมชนสู่การต่อยอด เชิงมูลค่า โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม ด้านประวัติศาสตร์เมืองสงขลา โดย นายวุฒิชัย เพ็ชรสุวรรณ นักประวัติศาสตร์ ด้านแนวทางการสร้างสรรค์นวัตกรรมประเภทของที่ระลึก โดย ดร.จเร สุวรรณชาต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

เพื่อเป็นฐานความรู้ในการลงพื้นที่ในการพูดคุยกับกลุ่มวิสาหกิจ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม 2.กลุ่มเก้าห้อง 3.กลุ่มมัสยิดบ้านบน 4.บริษัทสงขลาเฮอริเทจ เพื่อให้ได้โจทย์และแนวคิดต่อการสร้างสรรค์ของที่ระลึก ลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาและรับการบรรยายแนวทางการสร้างสรรค์ของที่ระลึกจากนักวิจัยด้านของที่ระลึกในพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา ให้กับตัวแทนนักศึกษาทั้ง 5 คณะ ที่เข้าร่วมโครงการ