• ภาษาไทย
  • English

         การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมยานา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา