ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์   ลิงค์ 1 | ลิงค์ 2 | ลิงค์ 3
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในรอบ 6 เดือน  ลิงค์ 1 | ลิงค์ 2