ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564  ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ...

หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ บพท. และ สอวช. หนุน “...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา...

หอยนางรมเป็นอาหารทะเลที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยส่วนใหญ่จะนิยมนำมารับประทานกับแบบสดๆ...

                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดสรรโควต้าวัคซีน AstraZeneca ให้หน่วยงานอุดมศึกษาสำหรับฉีดให้กับบุคลากรและนิสิต...

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ผศ.อภิญญา วณิชพันธุ์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสง...

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชที่ใช้แล้ว...

นางสาวจริญญา มีมุสิทธิ์ นางสาวศิริวรรณ ชูช่วย นายนายจิระพงศ์ แก้วเจริญ และ นายเกษมสิทธิ์ ตั้งจรัสสุวรรณ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต...

วันนี้ 15 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 10.30 น.นายแพทย์วัชรนันท์ ถิ่นนัยธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิเกา นำทีมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่พยาบาล...