ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 งานสภามหาวิทยาลัย โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย(Retreat)...

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นเชิงนโยบาย(Retreat)...

เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน 2563 งานสภามหาวิทยาลัย จัดเสวนาเชิงนโยบาย "การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในยุค Disruptive" โดย ศ....

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...

คณบดี​ วิทย์​-ประมง​ มทร.ศรี​วิชัย​ วข.ตรัง​ พร้อมด้วยอาจารย์​และทีมงาน​ ต้อนรับ​ รัฐมนตรี​ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ​และสิ่งแวดล้อม​...

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ นำโดยผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมด้วยอาจารย์...

หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการนวัตกรอิเล็คทรอนิกส์พันธุ์ใหม่ เพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม...

สพ.ญ.ปิยะฉัตร บัวศรี สัตวแพทย์ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ...

วศ.อว. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านวิเคราะห์ทดสอบ และผลงานวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ณ ห้องเฟืองทอง อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ....

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2563 ดร.ทัชชญา สังขะกูล อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และผศ.วรสุดา ขวัญสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ...

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะศึกษาดูงาน จากคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วย ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว...

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมหา’ลัยแพะนานาชาติ กระบี่ (ศรีผ่องฟาร์ม)...

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม Smart Tour Guide...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.2563 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

ผอ.สวพ.มทร.ศรีวิชัย ร่วมเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ...

มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ร่วมจัดนิทรรศการและรายงานความก้าวหน้า AIC Trang ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน...

มทร.ศรีวิชัย ร่วมสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยได้จัดการแข่งขันการประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ซึ่งมี ผศ. กฤษณพงค์ สังขวาสี...