ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต้อนรับ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมหารือวางนโยบายในการพัฒนาพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม รองอธิการบดี พร้อมด้วย...

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 ศ.กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา มหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.สุวัจน์...

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหารจาก Camarines Sur Polytechnic College สาธารณรัฐฟิลิปปินส์...

เมื่อวันที่ 13 ธค 2565 นำโดย ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร อาจารย์...

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาตราจารย์ สิทธิโชค จันทร์ย่อง รองอธิการบดี และ นางสาววิลาวัณย์...

ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 25 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมอบรม...

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย นายชุมพล เที่ยงธรรม...

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับการตรวจติดตามโครงการภายใต้แผนงานสร้างความเข้มเข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก จังหวัดตรัง
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 )...

มทร.ศรีวิชัย เผยความสำเร็จ “พื้นที่ต้นแบบชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 27 กันยายน 2565...