ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2563 ดร.ทัชชญา สังขะกูล อาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และผศ.วรสุดา ขวัญสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรสาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ...

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 คณะศึกษาดูงาน จากคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี พร้อมด้วย ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว...

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมหา’ลัยแพะนานาชาติ กระบี่ (ศรีผ่องฟาร์ม)...

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม Smart Tour Guide...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พ.ย.2563 อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

ผอ.สวพ.มทร.ศรีวิชัย ร่วมเปิดตัวโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) และมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ...

มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ร่วมจัดนิทรรศการและรายงานความก้าวหน้า AIC Trang ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน...

มทร.ศรีวิชัย ร่วมสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยได้จัดการแข่งขันการประกวดนางนพมาศ และการประกวดเทพบุตร ซึ่งมี ผศ. กฤษณพงค์ สังขวาสี...

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีวันลอยกระทง 2563 โดยมีการประกวดกระทงภายใต้แนวคิด วิจิตรธารา...

 

นศ.คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา ลงแขกดำนา เยี่ยมชมสวนสุขภาวะครัวเรือนแบบยั่งยืน และล่องเรือศึกษาธรรมชาติ พื้นที่ชุมชนตะโหมด...

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ดร.ลมุล เกยุรินทร์ อาจารย์ประจำสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ณ บริเวณอาคารเรียน 63,51,04,05 และ 06...

คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย เสิร์ฟเมนูเด็ดประจำจังหวัดตรัง หมูย่างเมืองตรัง เจ้าเก่าป่ายาง นาโยง ...