ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม2562 ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Innovation Club by GSB Startup...
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา Mr.Fachry Sulaiman พร้อมด้วย Mr.Rendy Hadiputra Hadi...
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562ผศ.อุดร นามเสน รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี...
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย เดินทางเข้าพบ ดร.นิพนธ์...
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุภาพรไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมลงนาม MOU...
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มอบหมายให้ นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย นางดาวดล...
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยอ.สุภาพร ไชยรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ ผศ.ดร.อภิญญา วณิชพันธุ์...
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้น ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย จัดนิทรรศการแสดงผลงาน...
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
ผู้บริหารจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้เข้าแสดงความยินดี กับ
ศาสตราจารย์...
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย รับมอบน้ำหมักชีวภาพ โดยผศ.บุษบรรณ์ เหลี่ยวรุ่งเรือง...
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ศาสตราจารย์...
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม...

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี...

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล...

    เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม...

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย...

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย...

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส...

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ...

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP "OTOP UPGRADE...

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย...