ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 19 กรกาคม 2561 นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา...

โครงการทายาทหม่อนไหมภายใต้ของการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอผ้าไหมเชิงสร้างสรรค์ ...

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดร.จเร สุวรรณชาติ รองธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ...

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วม MOU ด้านวิชาการ กับหน่วยงานวิทยาลัยพยาบาล สงขลา...

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์...

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม...

          เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท...

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมกิจกรรมแสดงผลงานนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโครงการการแข่งขัน...

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพบปะนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561...

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ผศ.กฤษณพงศ์ สังขวาสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน...

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา...

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท...

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงข้อความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)...

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ผศ. ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  (มทร.ศรีวิชัย)...

 

       เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย นำโดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี...

เมื่อระหว่างวันที่ 1-5 พฤษภาคม 2561 อ.วิทยา ศิริคุณ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วย อ.รอมฎอน บูระพา, อ....

งานบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ลงพื้นที่ บ้านบ่อเตี้ย อ.สิงหนคร จ.สงขลา จัดโครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์...

ศูนย์ภาษา สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ ENG FOR KIDS ให้กับนักเรียน อายุ 6-12 ปี...

 หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น...