ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์...

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  สื่อมวลชน เข้าถ่ายทำสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย รถเข็นเด็กแบบพับได้ สะดวกปลอดภัย...

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

...

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมงานสัมนาทางเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 หน่วยหอพักนักศึกษา งานบริหารกิจการนักศึกษา จัดโครงการซ้อมอัคคีภัย...

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นางวศินี  จิตภูษา ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรกองประชาสัมพันธ์  ...

ระหว่างวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี...

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย และคณะผู้บริหาร 
ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ...

คณะบริหารธุรกิจ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองคณบดี คณาจารย์และบุคลากร ได้ให้การต้อนรับ...

เมื่อวันที่ 5 -10 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7 ขึ้น โดยมีอาจารย์...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ บุคลากร
มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์  ...

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค...

ระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2561 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1...

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ดร. นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณะผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมด้วย ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม...

เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดย อ.ธรรมจักร เล็กบรรจง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ตรัง...

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านอายุรศาสตร์สัตว์ป่า และสัตว์ในสวนสัตว์แก่นักศึกษา...

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้เป็นศูนย์บริหาร...

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  ร่วมเปิดงาน RMUTSV...

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแผนธุรกิจสร้างสรรค์...

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทนอธิการบดี...

วันที่ 28 มกราคม 2561 ชมรมรากแก้ว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้จัดกิจกรรมร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว และพิธีทำขวัญข้าว ในโครงการเยาวชนไทย...