ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561  กองนโยบายและแผนงาน จัดการประชุมรับฟังความคิด (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นางวศินี  จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากร  ร่วมพิธี...

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 โครงการศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทัศนศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม ณ...

เมื่อวันที่ 17  เมษายน 2561 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร...

เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ...

จังหวัดตรัง ร่วมกับ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง...

เมื่อวันที่ 2 – 3 เมษายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ...

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดป่าตอ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง...

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ...

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานให้พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์...

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 อ.พิทักษ์ สถิตวรรธนะ...

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 15 คน...

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ส่งมอบธงการเป็นเจ้าภาพการประชุมการระดับชาติ "...

วันที่ 23 มีนาคม 61 ผ.ศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย...

 เมื่อวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การเลี้ยงแพะในสวนยางพารา...

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561  หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดงานแฟชั่นโชว์ 2018...

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (...

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม...

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ผศ. ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ. สุเทพ ชูกลิ่น
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร...

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่...

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี  และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มทร.ศรีวิชัย ร่วมงาน
...

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้นางวศินี จิตภูษา ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์...

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561  สื่อมวลชน เข้าถ่ายทำสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย รถเข็นเด็กแบบพับได้ สะดวกปลอดภัย...

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

...