ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดประกวดดาว เดือน ประจำปี 2017 โดยมี อาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง...

เมื่อวันที่ 5  กรกฎาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ขาวแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560  โดย ผศ.น....

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 สโมสรนักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว...

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมเสม็ดขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 27...

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา มทร ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมกิจกรรม วันทะเลโลก ประจำปี 2560...

พิธีบายศรีสู่ขวัญฟ้าหม่นยางนา ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2560จัดโดยสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์
ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธีระวิทย์...

นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย คว้ารางวัลในโครงการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion...

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 นายนิพนธ์ บุญญามณี...

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา...

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม...

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช...

    เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560...

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 คณะศิลปศาสตร์ โดยหลักสูตรรายวิชาคณิตศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไปจัดโครงการการเชื่อมโยงสถาบันอุดมศึกษาไปสู่โรงเรียน...

เมื่อวันที่ 5-10 มิถุนายน 2560 อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์พร้อมเจ้าหน้าที่จากสาขาศึกษาทั่วไปคณะศิลปศาสตร์ร่วมกับคลินิคเทคโนโลยี มทร....

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดี กับ  นางสาวปุณยาพร  ราชฤทธิ์ (น้องน้ำหวาน)  ...

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560...

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ ประจำปี 2560 ณ...

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรม "คืนสู่เหย้า ชาวราชมงคลศรีวิชัย" โดยมี...

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการกุศล "ปั่นเพื่อพ่อหลวง"...