ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดร้าน OTOP SHOWCASE สาขา...

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...

ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับครูอาสาสมัครและนักเรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย มูลนิธิพระวิเชียรโมลี (...

ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการทบทวนงานด้านนโยบายมหาวิทยาลัย ประจำปี 2559  ...

การประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง...

การประกวดการแข่งขันภาพถ่าย ภายในงานนิทรรศการราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2016 ภายใต้หัวข้อ สีสันศรีวิชัยแฟร์ 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่...

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559...
ผลการประกวด SOUTERN TOP MODEL...

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานแฟชั่น โดย มาริสา แอนนิต้า...

ประกาศผลรางวัลโครงการ “การประกวดผลงานวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา”

...

เมื่อวันที่ 23  กุมภาพันธ์ 2559  สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการการประกวดผลงานวิชาการ นวัตกรรม...

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 9 ทีม...

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559  ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย สาธิตการทำอาหาร "เมนูบ้านฉัน"  ...

เมื่อวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2559   ผศ.รุจา  ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประกวดหนูน้อยราชมงคลศรีวิชัย ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2016...

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์ถนอมศรี เจนวิถีสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ Mr. Hideo Fukushima อุปฑูตญี่ปุ่น...

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย...

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศีรีวิชัย กำหนดให้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่...

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการวันครู ครั้งที่ 5 "...

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร...

เมื่อวันที่ 25  ธันวาคม 2558  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างทัศนคติเชิงบวก หลักสูตร"...

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ศ.กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นายกสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ...

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวเปิดงานประเพณีวันลอยกระทง และร่วมลอยกระทง ณ บริเวณสระน้ำ...

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมกับอธิการบดี มทร. ทั้ง 8 แห่ง...