ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

สาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)...

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมโครงการศิลปศาสตร์ร่วมใจ...

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ...

งานพัฒนานักศึกษา วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการจัดโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา กิจกรรมย่อยที่ 2...

    เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง...

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “ตลาดแพะอาเซียนและผลิตภัณฑ์นมแพะ”...

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประเทศไทย 4.0 พัฒนาเศรษฐกิจด้วยระบบขนส่งทางราง...

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี คณะผู้บริหาร...

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และคณะกองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย...

ระหว่างวันที่ 20 -21 เมษายน 2560 นศ.สาขาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุกิจ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับคณะทำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรมฯ...

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหาร...

ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560  คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการประชุมวิชาการด้านศิลปศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่  2 :...

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีิิวิชัย...

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม เวลา 07.45 น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล...

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 07.45 น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล...

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์  เวลา 07.45 น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล...

เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา...

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ผศ.รุจา ทิพย์วารี อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย...