ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ผศ.อุดร  นามเสน รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมคณาจารย์ บุคลากร...

นักศึกษา นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย คว้า 4 รางวัลจากการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา

...

ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ จัดกิจกรรมโครงการไสใหญ่วิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560...

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ผศ.อุดร  นามเสน  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9...

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผศ.สุเทพ  ชูกลิ่น  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร...

ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านแนะแนวการศึกษา...

เมื่อวันที่ 31  กรกฎาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย...

 เมื่อวันที่ 21  กรกฎาคม  2560 ท่านสมัชชา โพธิ์ถาวร  ตัวแทนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูัทรงคุณวุฒิ ประธานในพิธี ...

ระหว่างวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2560 งานบริการวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และหลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์...

เมื่อวันที่ 15 ก.ค.60 สโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดกิจกรรมกีฬาแสด-ดำ ประจำปี 2560​ โดยมีอาจาร์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง...

เมื่อวันที่ 4 -9 กรกฏาคม 2560 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ได้จัดโครงการศึกษาและฝึกปฎิบัติจากแหล่งภูมิปัญญาพื้นถิ่นด้านสิ่งทอ  ณ...

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 เวลา : 13.00 น.สโมสรนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วม แห่เทียนพรรษา...

ลงนามความร่วมมือ - เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มทร.ศรีวิชัย...

      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2560 ผศ.กฤษณพงศ์  สังขวาสี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา...

      เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม  2560 ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ...