ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

 

       ตามที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปนอ.มทร.) ครั้งที่ 5/2564...

วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 ศ.ดร สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมหารือ “แนวทางการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านวิชาการ...

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564  ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ...

หน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สถาบันวิจัยพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ บพท. และ สอวช. หนุน “...

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา...

หอยนางรมเป็นอาหารทะเลที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยส่วนใหญ่จะนิยมนำมารับประทานกับแบบสดๆ...

                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) จัดสรรโควต้าวัคซีน AstraZeneca ให้หน่วยงานอุดมศึกษาสำหรับฉีดให้กับบุคลากรและนิสิต...