ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  • การควบคุมภายใน

  • การบริหารความเสี่ยง

  • การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

  • การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิฤกต