โลโก้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

-A A +A

นโยบายไม่รับของขวัญและแนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

แนวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สื่อประสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต