ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

เจตจำนงสุจริตและนโยบายการบริหารงาน มทร.ศรีวิชัย

 

         การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
โดย ศ.ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 
         การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ ห้องประชุมยานา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย สงขลา