ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

e-service

 • สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. ระบบลงทะเบียน e-passport    https://epassport.rmutsv.ac.th/
 2. RMUTSV mail สำหรับบุคลากร/อาจารย์  http://gmail.rmutsv.ac.th
 3. RMUTSV mail สำหรับนักศึกษา  http://mail.rmutsvmail.com
 4. ระบบ Microsoft Office 365 Education  https://ms.rmutsv.ac.th/
 5. ระบบการเรียนการสอน (LMS)  https://lms.rmutsv.ac.th/
 6. ระบบกิจกรรมเสริมหลักสูตร   https://act.rmutsv.ac.th/
 7. ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต   https://studentwork.rmutsv.ac.th/
 8. ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)  http://edoc.rmutsv.ac.th/
 9. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   https://mis.rmutsv.ac.th/admin_mis/main
 10. ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษา  https://mis.rmutsv.ac.th/
 11. ระบบประเมินความพึงพอใจ  https://e-service.rmutsv.ac.th/arit2/
 12. ระบบจองห้องประชุม  https://meeting.arit.rmutsv.ac.th/
 13. ระบบแจ้งขอใช้บริการสารสนเทศ  https://ma.rmutsv.ac.th/
 14. ระบบรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน https://arit.rmutsv.ac.th/internships/
 15. ศูนย์สอบสมมรรถนะพื้นฐานด้านไอที IC๓  http://ic3.arit.rmutsv.ac.th/
 16. Google Apps for Education http://googleapps.rmutsv.ac.th/
 17. ระบบเซ็นเอกสารอิเล็กทรอกนิกส์ e-signature  http://e-signature.rmutsv.ac.th/
 • สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 1. ระบบยื่นคำร้องขอเอกสารออนไลน์ https://reg.rmutsv.ac.th/reqForm/login.php
 2. ระบบขอคำปรึกษาด้วยเสียง https://reg.rmutsv.ac.th/sos/
 3. ระบบ VDO Call https://reg.rmutsv.ac.th/vdocall/