ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

ข่าวเด่นราชมงคลศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม...

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี...

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคล...

    เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม...

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย...

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศาตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารจากคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย...

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส...

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วย อาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ...

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมการขับเคลื่อนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP "OTOP UPGRADE...

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

ระหว่างวันที่ 1-3 พฤษภาคม 2562 กองประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย...

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

หลักสูตรสาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรม Fashion show case 2019 โดยอาจารย์ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง...

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 สำนักศิลปวัฒนธรรม มทร.ศรีวิชัย นำโดย นายณัฐพงศ์ กระจ่ายโภชน์ นักวิชาการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 รศ.ดร.สุวัจน์  ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย...

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา...

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย ประชุมมอบนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน...

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562  ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจากคณะต่าง ๆ...

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์...
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2562 กองประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะทำงานศูนย์ศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้...