โลโก้มทร.ศรีวิชัย

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ

นักศึกษา สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย ได้รับรางวัลระดับ Gold & Best of Group ผลงาน เทสต์ ทรัค: แอพพลิเคชั่นวางแผนการขายอาหารบนรถเคลื่อนที่ ในการประกวดแนวคิด (PITCHING) นวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ (Creative IDEAS FOR ENTREPRENEURSHIP 2023)โดยมี ดร.สิรนุช เหมทานนท์ และ ดร.รุ่งฤดี ดิษฐวิชัย เป็นที่ปรึกษาสมาชิกกลุ่ม นางสาวเนตรนภา สุขแก้ว นางสาวพิมพิดา คำฝอย นายวรเมธ นิติวรานุรักษ์ นางสาวธิติมา สุดใหม่ นายพันธ์เทพ ทองขาว

ติดต่อสอบถาม
Skip to content