ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

Sources

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะวิศวกรรมศาสตร์

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล

1490319701-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่

1490319700-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

1490319701

1490319701-e-bidding

1490319701-ประกาศราคากลาง

1490319701-ประกาศเชิญชวน

1490319700

1490319700-ebidding

1490319700-ประกาศราคากลาง

1490319700-ประกาศเชิญชวน

1490319700-ยกเลิกประกาศเชิญชวน

1490319701-ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-ทุ่งใหญ่

ประชาสัมพันธ์-งานวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์-กองบริหารงานบุคคล

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะบริหารธุรกิจ

1490319700-แผนการจัดซื้อ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะครุศาสตร์ฯ

ประชาสัมพันธ์-กองประชาสัมพันธ์

วิจัยและการประชุมฯ-สถาบันวิจัยและพัฒนา

1490319701-ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะศิลปศาสตร์

นักศึกษา-IC3

บุคลากร-สำนักวิทยบริการฯ

ประชาสัมพันธ์-สำนักวิทยบริการฯ

นักศึกษา-สำนักวิทยบริการฯ

รับสมัครงาน-ไสใหญ่

รับสมัครงาน-ตรัง

ประชาสัมพันธ์-ไสใหญ่

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-กองคลัง

1490319700-ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

1490319701-แผนการจัดซื้อ

นักศึกษา-กองพัฒนานักศึกษา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ทุ่งใหญ่

ประชาสัมพันธ์-สำนักงานอธิการบดี

การศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

1490319701-ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ประชาสัมพันธ์-กองพัฒนานักศึกษา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-กองคลัง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ไสใหญ่

นักศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-ไสใหญ่

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-กองพัฒนานักศึกษา

รับสมัครงาน-ทุ่งใหญ่

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-ไสใหญ่

1490319700-ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

News-affair

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ตรัง

ประชาสัมพันธ์-สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์-กองกลาง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-ทุ่งใหญ่

ประชาสัมพันธ์-สถาบันทรัพยากรธรรมชาติฯ

บุคลากร-สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

ประชาสัมพันธ์-สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ

ประชาสัมพันธ์-ทุ่งใหญ่

ประชาสัมพันธ์-คณะวิทยาศาสตร์ฯ

รับสมัครงาน-กองคลัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-ตรัง

ประชาสัมพันธ์-หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม

บุคลากร-คณะครุศาสตร์ฯ

ประชาสัมพันธ์-คณะครุศาสตร์ฯ

วิจัยและการประชุมฯ-สำนักวิทยบริการฯ

ประชาสัมพันธ์-ตรัง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-กองคลัง

ประกวดราคา-กองประชาสัมพันธ์

การศึกษา-ตรัง

มทร.ศรีวิชัยสู่สังคม - หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม

รับสมัครงาน-ศูนย์บ่มเพาะฯ

ประชาสัมพันธ์-กองคลัง

สมัครงาน-ขนอม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-ขนอม

มทร.สู่สังคมและวิจัย-ขนอม

นักศึกษา-ตรัง

บุคลากร-ตรัง

การศึกษา-งานวิเทศสัมพันธ์

ผุ้สนใจศึกษาต่อ-คณะครุศาสตร์ฯ

การศึกษา-ขนอม

ผู้สนใจศึกษาต่อ-ขนอม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ขนอม

ประชาสัมพันธ์-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์-ขนอม

บุคลากร-ขนอม

นักศึกษา-คณะครุศาสตร์ฯ

ประชาสัมพันธ์-คณะบริหารธุรกิจ

การศึกษา-ทุ่งใหญ่

การศึกษา-คณะครุศาสตร์ฯ

News-PR

การศึกษา-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ผู้สนใจศึกษาต่อ-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

มทร.ศรีวิชัยสู่สังคม-คลินิกเทคโนโลยี

นักศึกษา-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ประชาสัมพันธ์-คลีนิคเทคโนโลยี

นักศึกษา-คณะบริหารธุรกิจ

บุคลากร-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

ประชาสัมพันธ์-สำนักส่งเสริมวิชาการฯ

บุคลากร-คณะบริหารธุรกิจ

บุคลากร-กองประชาสัมพันธ์

นักศึกษา-คณะสัตวแพทยศาสตร์

มทร.สู่สังคมและวิจัย-คณะศิลปศาสตร์

ประชาสัมพันธ์-คณะสัตวแพทยศาสตร์

นักศึกษา-ขนอม

การศึกษา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

การศึกษา-คณะสัตวแพทยศาสตร์

ผุ้สนใจศึกษาต่อ-คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์-ศูนย์บ่มเพาะฯ

การศึกษา-คณะศิลปศาสตร์

การศึกษา-กองพัฒนานักศึกษา

ผุ้สนใจศึกษาต่อ-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผุ้สนใจศึกษาต่อ-คณะศิลปศาสตร์

การศึกษา-คณะบริหารธุรกิจ

ผุ้สนใจศึกษาต่อ-คณะบริหารธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์-คณะศิลปศาสตร์

นักศึกษา-คณะศิลปศาสตร์

บุคลากร-คณะศิลปศาสตร์

วิจัยและการประชุมฯ-คณะศิลปศาสตร์

ผู้สนใจศึกษาต่อ-ไสใหญ่

นักศึกษา-กองประชาสัมพันธ์

นักศึกษา-คณะเทคโนโลยีการจัดการ

นักศึกษา-คณะวิทยาศาสตร์ฯ

บุคลากร-คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ผุ้สนใจศึกษาต่อ-คณะวิทยาศาสตร์ฯ

นักศึกษา-ทุ่งใหญ่

ผุ้สนใจศึกษาต่อ-คณะสัตวแพทยศาสตร์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-วิทยาลัยการโรงแรมฯ

นักศึกษา-คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิจัยและการประชุมฯ-ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บุคลากร-คณะเทคโนโลยีการจัดการ

นักศึกษา-ไสใหญ่

Educational-affair

บุคลากร-งานวิเทศสัมพันธ์

การศึกษา-คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บุคลากร-ทุ่งใหญ่

ประชาสัมพันธ์-ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

การศึกษา-ไสใหญ่

นักศึกษา-คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประชาสัมพันธ์-คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บุคลากร-วิทยาลัยการโรงแรมฯ

การศึกษา-วิทยาลัยรัตภูมิ

นักศึกษา-วิทยาลัยรัตภูมิ

นักศึกษา-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

1490319700-e-market

1490319700-คัดเลือก

1490319700-จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

1490319700-จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1490319700-จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1490319700-จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

1490319700-จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ

1490319700-จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1490319700-จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1490319700-เฉพาะเจาะจง

1490319700-เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

1490319700-เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

1490319701-e-market

1490319701-คัดเลือก

1490319701-จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

1490319701-จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1490319701-จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1490319701-จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก

1490319701-จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ

1490319701-จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1490319701-จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1490319701-เฉพาะเจาะจง

1490319701-เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

1490319701-เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

การศึกษา-คณะวิทยาศาสตร์ฯ

การศึกษา-คณะวิศวกรรมศาสตร์

การศึกษา-คณะเทคโนโลยีการจัดการ

การศึกษา-วิทยาลัยการโรงแรมฯ

นักศึกษา-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

นักศึกษา-วิทยาลัยการโรงแรมฯ

นักศึกษา-หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม

บุคลากร-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

บุคลากร-คณะวิศวกรรมศาสตร์

บุคลากร-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

บุคลากร-คณะสัตวแพทยศาสตร์

บุคลากร-คณะอุตสาหกรรมเกษตร

บุคลากร-วิทยาลัยรัตภูมิ

บุคลากร-หน่วยบริการวิชาการแก่สังคม

ประชาสัมพันธ์-กองนโยบายและแผน

ประชาสัมพันธ์-กองวิเทศสัมพันธ์ฯ

ประชาสัมพันธ์-กองออกแบบฯ

ประชาสัมพันธ์-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ประชาสัมพันธ์-คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชาสัมพันธ์-คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ประชาสัมพันธ์-วิทยาลัยการโรงแรมฯ

ประชาสัมพันธ์-วิทยาลัยรัตภูมิ

ประชาสัมพันธ์-หน่วยตรวจสอบภายใน

ผลงาน/รางวัล-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ผลงาน/รางวัล-ทุ่งใหญ่

ผุ้สนใจศึกษาต่อ-คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ผู้สนใจศึกษาต่อ-คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ผู้สนใจศึกษาต่อ-วิทยาลัยการโรงแรมฯ

มทร.ศรีวิชัย สู่ชุมชน-ทุ่งใหญ่

มทร.ศรีวิชัยสู่สังคม-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-ขนอม

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี-ตรัง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน-ขนอม

Subscribe to OPML feed