ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ขั้นตอนและเงื่อนไขในการติดตั้งจุดบริการระบบเครือข่ายไร้สาย

     ขั้นตอนในการขอติดตั้งจุดบริการระบบเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติม
๑. หน่วยงานจะต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอติดตั้งจุดบริการระบบเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติมมายังสำนักวิทยบริการฯ
๒. เมื่อทางสำนักวิทยบริการฯ รับเรื่องเรียบแล้วจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจและออกแบบติดตั้งในจุดที่ทานมีความประสงค์จะให้บริการ พร้อมทั้งจัดทำประมาณการวัสดุที่ใช้ในการติดตั้ง เพื่อให้หน่วยงานของทานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
๓. หน่วยงานจะต้องดำเนินการติดตั้งวัสดุหรือจัดจ้างตามแบบที่ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้สำรวจ
๔. เมื่อหน่วยงานได้ดำเนินการตามข้อ ๓. เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องแจ้งให้ทางสำนักวิทยบริการฯ ทราบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการปรับแต่งอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้

     เงื่อนไขในการติดตั้งจุดบริการระบบเครือข่ายไร้สาย
๑. จุดบริการที่ทานมีความประสงค์จะให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย จะต้องเป็นพื้นที่สาธารณะภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถบริการนักศึกษาได้ครอบคลุม
๒. ทางสำนักวิทยบริการฯ ไม่แนะนำให้ติดตั้งจุดบริการภายในห้องพักอาจารย์ หรือห้องเรียนเนื่องจากมีพื้นที่ให้บริการที่จำกัด และใช้งานได้เฉพาะบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น
๓. หน่วยงานจะต้องจัดเตรียมให้มีโต๊ะ เก้าอี้ แสงสว่าง และปลั๊กไฟเพียงพอ เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรสามารถใช้ได้อย่างเป็นกิจจะลักษณะ
๔. สถานที่จะต้องมีความปลอดภัยและมีบรรยากาศเหมาะสมต่อการศึกษาค้นคว้า
๕. วัสดุและการจัดจ้างเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการ ทางสำนักวิทยบริการฯ สามารถช่วยเหลือในการสำรวจ ออกแบบ ประมาณการวัสดุ หรือสนับสนุนครุภัณฑ์บางส่วน เช่น อุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Access Point)
๖. หากหน่วยงานมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Access Point) หรือเปิดบริการระบบเครือข่ายไร้สายอยู่แล้ว ท่านสามารถติดต่อมายังสำนักวิทยบริการฯ เพื่อช่วยในการปรับแต่งอุปกรณ์ให้เป็นไปตามรูปแบบการบริการระบบเครือข่ายไร้สาย Srivijaya WiFi  หรือ Srivijaya WiFi (e-Passport) ได้เลย ซึ่งท่านอาจจะไม่จำเป็นต้องเพิ่มวัสดุ หรืออุปกรณ์ใดๆเลย
๗. อุปกรณ์ใดๆ ที่ทางสำนักวิทยบริการฯ ได้จัดไปให้ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าจัดการระบบหรืออุปกรณ์ชุดนั้น เพื่อให้บริการเป็นไปตามนโยบายของสำนักวิทยบริการฯ
๘. ในกรณีติดตั้งจุดบริการระบบเครือข่ายไร้สายภายในห้องพักอาจารย์หรือห้องเรียน เพื่อใช้งานทดแทนระบบสาย ซึงเป็นการผิดวัตถุประสงค์ของการให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย ทั้งด้านประสิทธิภาพ และอาจทำให้เกิดปัญหาจากระบบดังกล่าว ทางสำนักวิทยบริการฯ ไม่ขอแนะนำ
๙. หากหน่วยงานใดมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำ ทางสำนักวิทยบริการฯ ยินดีให้คำปรึกษา