ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ขั้นตอนการสมัคร RMUTSV e-Passport สำหรับนักศึกษา

1. เข้าเว็บไซต์ http://epassport.rmutsv.ac.th (เฉพาะเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ) คลิกเมนู ลงทะเบียน  สำหรับนักศึกษา
2. กรอกข้อมูลรหัสนักศึกษา จำนวน 12 หลัก รหัสประจำตัวประชาชน และตั้งรหัสผ่าน
3. เมื่อลงทะเบียนสำเร็จแล้ว ระบบจะแจ้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ได้ตั้งไว้ ให้นักศึกษาใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับการใช้งานระบบแสดงตัวตนและระบบสารสนเทศอื่น ๆ
4. นักศึกษาสามารถเข้าใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ได้ที่ http://mail.rmutsvmail.com